ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,070 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,211 5.75
เตี้ย  575 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,019 9.58
ผอมและเตี้ย  587 2.79
อ้วนและเตี้ย  367 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,311 77.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $