ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,158 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,338 6.32
เตี้ย  586 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,810 8.55
ผอมและเตี้ย  671 3.17
อ้วนและเตี้ย  394 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,359 77.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $