ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,111 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,426 6.75
เตี้ย  705 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,993 9.44
ผอมและเตี้ย  444 2.10
อ้วนและเตี้ย  370 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,173 76.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $