ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,127 5.47
เตี้ย  571 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,022 9.82
ผอมและเตี้ย  664 3.22
อ้วนและเตี้ย  593 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,620 75.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $