ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,618 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,267 6.15
เตี้ย  653 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,907 9.25
ผอมและเตี้ย  711 3.45
อ้วนและเตี้ย  647 3.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,433 74.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $