ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,155 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,171 5.54
เตี้ย  684 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,486 7.02
ผอมและเตี้ย  635 3.00
อ้วนและเตี้ย  575 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,604 78.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $