ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  21,195 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,256 5.93
เตี้ย  593 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,069 9.76
ผอมและเตี้ย  407 1.92
อ้วนและเตี้ย  259 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,611 78.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $