ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,355 6.36
เตี้ย  838 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,766 8.29
ผอมและเตี้ย  797 3.74
อ้วนและเตี้ย  667 3.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,883 74.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $