ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,376 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  730 5.08
เตี้ย  476 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,301 9.05
ผอมและเตี้ย  283 1.97
อ้วนและเตี้ย  147 1.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,439 79.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $