ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,532 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  776 5.34
เตี้ย  526 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,314 9.04
ผอมและเตี้ย  342 2.35
อ้วนและเตี้ย  201 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,373 78.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $