ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,959 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,022 7.32
เตี้ย  705 5.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,353 9.69
ผอมและเตี้ย  324 2.32
อ้วนและเตี้ย  281 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,274 73.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $