ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  795 5.48
เตี้ย  569 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,210 8.34
ผอมและเตี้ย  368 2.54
อ้วนและเตี้ย  328 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,238 77.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $