ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,177 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  847 6.43
เตี้ย  456 3.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,335 10.13
ผอมและเตี้ย  351 2.66
อ้วนและเตี้ย  304 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,884 75.01 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $