ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,596 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  980 6.71
เตี้ย  697 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,069 7.32
ผอมและเตี้ย  307 2.10
อ้วนและเตี้ย  196 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,347 77.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $