ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,689 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,209 4.90
เตี้ย  792 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,634 10.67
ผอมและเตี้ย  511 2.07
อ้วนและเตี้ย  406 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,137 77.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $