ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,756 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,306 5.28
เตี้ย  908 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,702 10.91
ผอมและเตี้ย  591 2.39
อ้วนและเตี้ย  445 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,804 75.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $