ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,548 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,354 5.52
เตี้ย  967 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,525 10.29
ผอมและเตี้ย  661 2.69
อ้วนและเตี้ย  606 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,435 75.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $