ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,444 5.94
เตี้ย  1,195 4.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,462 10.13
ผอมและเตี้ย  743 3.06
อ้วนและเตี้ย  597 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,865 73.50 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $