ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,170 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 5.36
เตี้ย  1,008 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,338 9.67
ผอมและเตี้ย  616 2.55
อ้วนและเตี้ย  566 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,347 75.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $