ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  24,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,247 5.07
เตี้ย  801 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,586 10.52
ผอมและเตี้ย  535 2.18
อ้วนและเตี้ย  583 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,829 76.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $