ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,515 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,454 5.93
เตี้ย  1,347 5.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,588 10.56
ผอมและเตี้ย  882 3.60
อ้วนและเตี้ย  970 3.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,274 70.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $