ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,198 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,323 4.86
เตี้ย  828 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,213 11.81
ผอมและเตี้ย  661 2.43
อ้วนและเตี้ย  739 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,434 75.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $