ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,847 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,435 5.35
เตี้ย  959 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,037 11.31
ผอมและเตี้ย  669 2.49
อ้วนและเตี้ย  483 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,264 75.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $