ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,936 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,788 6.64
เตี้ย  1,188 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,175 11.79
ผอมและเตี้ย  777 2.88
อ้วนและเตี้ย  760 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,248 71.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $