ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,116 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,788 6.59
เตี้ย  1,188 4.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,173 11.70
ผอมและเตี้ย  777 2.87
อ้วนและเตี้ย  760 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,430 71.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $