ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,965 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,248 5.43
เตี้ย  888 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,354 10.25
ผอมและเตี้ย  643 2.80
อ้วนและเตี้ย  525 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,307 75.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $