ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  21,804 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,051 4.82
เตี้ย  734 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,885 13.23
ผอมและเตี้ย  470 2.16
อ้วนและเตี้ย  457 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,207 74.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $