ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,039 4.27
เตี้ย  776 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,575 10.58
ผอมและเตี้ย  458 1.88
อ้วนและเตี้ย  569 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,910 77.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $