ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,392 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,292 5.30
เตี้ย  985 4.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,843 11.66
ผอมและเตี้ย  535 2.19
อ้วนและเตี้ย  671 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,066 74.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $