ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,713 7.03
เตี้ย  1,269 5.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,860 11.74
ผอมและเตี้ย  706 2.90
อ้วนและเตี้ย  557 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,253 70.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $