ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,235 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,313 5.42
เตี้ย  1,104 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,799 11.55
ผอมและเตี้ย  767 3.16
อ้วนและเตี้ย  1,029 4.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,223 71.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $