ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  23,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,228 5.21
เตี้ย  989 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,719 11.53
ผอมและเตี้ย  568 2.41
อ้วนและเตี้ย  461 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,608 74.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $