ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,522 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,760 7.18
เตี้ย  1,509 6.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,159 12.88
ผอมและเตี้ย  852 3.47
อ้วนและเตี้ย  713 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,529 67.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $