ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,548 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,012 6.12
เตี้ย  674 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,599 9.66
ผอมและเตี้ย  729 4.41
อ้วนและเตี้ย  773 4.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,761 71.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $