ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,520 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 6.25
เตี้ย  710 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,408 8.52
ผอมและเตี้ย  787 4.76
อ้วนและเตี้ย  894 5.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,689 70.76 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $