ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,425 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,112 6.77
เตี้ย  746 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,371 8.35
ผอมและเตี้ย  955 5.81
อ้วนและเตี้ย  932 5.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,309 68.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $