ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,059 6.42
เตี้ย  805 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,736 10.52
ผอมและเตี้ย  892 5.40
อ้วนและเตี้ย  958 5.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,058 66.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $