ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,158 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  936 6.17
เตี้ย  619 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,732 11.43
ผอมและเตี้ย  530 3.50
อ้วนและเตี้ย  764 5.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,577 69.78 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $