ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,798 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,342 7.99
เตี้ย  946 5.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,897 11.29
ผอมและเตี้ย  793 4.72
อ้วนและเตี้ย  831 4.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,989 65.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $