ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,626 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  955 4.63
เตี้ย  681 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,008 9.74
ผอมและเตี้ย  589 2.86
อ้วนและเตี้ย  801 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,592 75.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $