ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,739 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 4.74
เตี้ย  768 3.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,135 10.29
ผอมและเตี้ย  600 2.89
อ้วนและเตี้ย  840 4.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,414 74.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $