ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,714 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 4.74
เตี้ย  768 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,133 10.30
ผอมและเตี้ย  599 2.89
อ้วนและเตี้ย  839 4.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,393 74.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $