ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,178 5.69
เตี้ย  882 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,167 10.47
ผอมและเตี้ย  678 3.28
อ้วนและเตี้ย  797 3.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,986 72.44 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $