ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,756 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,184 5.70
เตี้ย  882 4.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,175 10.48
ผอมและเตี้ย  500 2.41
อ้วนและเตี้ย  797 3.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,218 73.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $