ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,140 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  987 4.67
เตี้ย  769 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,717 8.12
ผอมและเตี้ย  626 2.96
อ้วนและเตี้ย  692 3.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,349 77.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $