ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  988 5.12
เตี้ย  679 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,011 10.42
ผอมและเตี้ย  385 1.99
อ้วนและเตี้ย  257 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,987 77.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $