ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,406 6.55
เตี้ย  971 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,749 8.15
ผอมและเตี้ย  869 4.05
อ้วนและเตี้ย  781 3.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,675 73.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $