ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,687 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  985 3.99
เตี้ย  676 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,486 10.07
ผอมและเตี้ย  621 2.52
อ้วนและเตี้ย  609 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,310 78.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $