ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,883 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,186 4.77
เตี้ย  815 3.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,434 9.78
ผอมและเตี้ย  522 2.10
อ้วนและเตี้ย  467 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,459 78.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $