ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,436 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,551 6.35
เตี้ย  891 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,377 9.73
ผอมและเตี้ย  615 2.52
อ้วนและเตี้ย  532 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,470 75.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $