ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  902 3.72
เตี้ย  691 2.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,106 8.68
ผอมและเตี้ย  397 1.64
อ้วนและเตี้ย  410 1.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,755 81.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $