ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  23,875 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,540 6.45
เตี้ย  947 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,818 11.80
ผอมและเตี้ย  800 3.35
อ้วนและเตี้ย  830 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,940 70.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $