ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,962 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,350 5.41
เตี้ย  1,054 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,136 8.56
ผอมและเตี้ย  992 3.97
อ้วนและเตี้ย  969 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,461 73.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $