ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,969 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,341 5.37
เตี้ย  1,045 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,141 8.57
ผอมและเตี้ย  984 3.94
อ้วนและเตี้ย  963 3.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,495 74.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $